Let’s mend our ways and save mangroves

Huvadhoo Aid conducted mangrove cleaning and tree planting event on 26 July 2020, under the theme “A safe, clean, healthy and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of human rights and freedom” as one of the actives to be conducted for celebrating Independence Day & International Mangrove Day. The event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, …

Let’s mend our ways and save mangroves

We are conducting mangrove cleaning event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, on 26th July 2020, 9:30 to 12:30, in Hoadedhoo, in partnership with Hoandedhoo Island Development Society – HIDS, Hoan’dedhdhoo Community Center, G. DH. Hoandedhdhoo Health Centre, Hoadedhoo Sports, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partners and SUN SHADE Volunteers Maldives, to celebrate independence day 2020. A safe, clean, healthy …

ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓްލައިން (ވީ.އެފް.އެލް) ގެ ދަށުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޔޫޕިޔަން ކޮމިޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީގައި ގްލޯބަލް ނެޓްވޯކް އޮފް ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިޑަކްޝަންއާއި ގުޅިގެން މިޖަމްއިއްޔާއިން “ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓް ލައިން” ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދަކުން 15 ރަށެއްގައި ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރުމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތެއް އެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ސާވޭގެ ރިޕޯޓުމިހާރުވަނީ …

South Asian CSOs released joint statement calling for Robust Actions to Manage COVID-19 Crisis in South Asia

In order to address the issues and challenges regarding the COVID 19 crisis, we CSOs of South Asia jointly release this statement to draw the attention of Governments of South Asia, international communities and to affirm COVID19 response and recovery actions inclusive, participatory, accountable and right based. The joint statement call for following actions to respond COVID 19 Crisis Follow …

CALL FOR APPLICATIONS: IMPLEMENTING VIEWS FROM FRONTLINE (VFL) 2019 AS PARTNER ORGANISATIONS

What is Views from the Frontline? Views from the Frontline (VFL) remains the largest independent global review of disaster risk reduction at the local level. In 2009, GNDR launched this ground-breaking global monitoring initiative that involved the mobilisation of over 500 organisations across 69 countries to lead a participatory local monitoring process measuring the progress of UN and governments in strengthening community resilience. In …

JOCV Volunteer arrives on Hoadedhdhoo

Earlier this week, Koji joined Huvadhoo Aid in the capacity of agriculture consultant. Originally from Japan, Koji has previously spent around a year in Fuvamulah in a similar role. He will be staying in Hoadedhdhoo for 6 months, during which time he will mainly be working alongside local farmers to help them maximise their yields and develop better farming practises. …

Workshop on promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer education for Adolescents and Youth

Huvadhoo Aid conducted a Workshop on Promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer Education for Adolescents and Youth. The programme was conducted under “Strengthening the Public Response to Combatting Drug Abuse in the South Huvadhoo Atoll project” and “ Promoting Reproductive Health and Rights” The projects were funded by UNODC and UNFPA. The programme was held at Heducare Preschool …

Testimonial from Mr. Bechir Talbi

On May 2009, I responded to an advert issued by “Hoadedhoo Association for Development” (now Huvadhoo Aid) with a view to fill a position that consisted of teaching English to adults and carrying out some administrative duties at the headquarters of the association in G. Dh Hoadedhoo. Being granted the position, I arrived in Male’ on November 7th, 2009. I …

South Huvadhoo Youth Camp 2012 – Keramiththa

 Huvadhoo Aid had conducted South Huvadhoo Youth Camp 2012 in Keramiththa,  an uninhabited islsnd in Gaaf Dhal Atoll. The camp was conducted in partnership with the NGO’s Huvadhoo Association for National Development, Nadella Island Development Society, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partnership, Huvadhoo Information Technology Centre, Uththara Boduberu Group and Hoadedhdhoo Island Development Society .The day was developed as …