Let’s mend our ways and save mangroves

Huvadhoo Aid conducted mangrove cleaning and tree planting event on 26 July 2020, under the theme “A safe, clean, healthy and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of human rights and freedom” as one of the actives to be conducted for celebrating Independence Day & International Mangrove Day. The event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, …

Let’s mend our ways and save mangroves

We are conducting mangrove cleaning event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, on 26th July 2020, 9:30 to 12:30, in Hoadedhoo, in partnership with Hoandedhoo Island Development Society – HIDS, Hoan’dedhdhoo Community Center, G. DH. Hoandedhdhoo Health Centre, Hoadedhoo Sports, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partners and SUN SHADE Volunteers Maldives, to celebrate independence day 2020. A safe, clean, healthy …

ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓްލައިން (ވީ.އެފް.އެލް) ގެ ދަށުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޔޫޕިޔަން ކޮމިޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީގައި ގްލޯބަލް ނެޓްވޯކް އޮފް ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިޑަކްޝަންއާއި ގުޅިގެން މިޖަމްއިއްޔާއިން “ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓް ލައިން” ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދަކުން 15 ރަށެއްގައި ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރުމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތެއް އެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ސާވޭގެ ރިޕޯޓުމިހާރުވަނީ …

South Asian CSOs released joint statement calling for Robust Actions to Manage COVID-19 Crisis in South Asia

In order to address the issues and challenges regarding the COVID 19 crisis, we CSOs of South Asia jointly release this statement to draw the attention of Governments of South Asia, international communities and to affirm COVID19 response and recovery actions inclusive, participatory, accountable and right based. The joint statement call for following actions to respond COVID 19 Crisis Follow …

CALL FOR APPLICATIONS: IMPLEMENTING VIEWS FROM FRONTLINE (VFL) 2019 AS PARTNER ORGANISATIONS

What is Views from the Frontline? Views from the Frontline (VFL) remains the largest independent global review of disaster risk reduction at the local level. In 2009, GNDR launched this ground-breaking global monitoring initiative that involved the mobilisation of over 500 organisations across 69 countries to lead a participatory local monitoring process measuring the progress of UN and governments in strengthening community resilience. In …

Workshop on promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer education for Adolescents and Youth

Huvadhoo Aid conducted a Workshop on Promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer Education for Adolescents and Youth. The programme was conducted under “Strengthening the Public Response to Combatting Drug Abuse in the South Huvadhoo Atoll project” and “ Promoting Reproductive Health and Rights” The projects were funded by UNODC and UNFPA. The programme was held at Heducare Preschool …

Visited Thinadhoo and Madaveli to collect information for Research on Climate Change Vulnerability and Adaptation Preparedness in Huvadhoo Atoll

Huvadhoo Aid continued to investigate climate change vulnerability and adaptation preparedness in the Huvadhoo Atoll by visiting the islands of Thinadhoo and Madeveli, with the assistance from an international volunteer from the United Kingdom. At Thinadhoo, members of the island council were interviewed, and one member of the atoll council was also spoken with.

Life Skills Programme for Grade 8 and 9 students of Hoadedhdhoo School

Huvadhoo Aid conducted Life Skills programme to for Grade 8 and 9 students of Hoadedhdhoo School under “Strengthening the Public Response to Combatting Drug Abuse in the South Huvadhoo Atoll project”  (funded by UNODC). The programme was held at Hoadedhoo School and 20 students participated in the programme. The programme focused on key life skills such as decision making, saying …