Let’s mend our ways and save mangroves

Huvadhoo Aid conducted mangrove cleaning and tree planting event on 26 July 2020, under the theme “A safe, clean, healthy and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of human rights and freedom” as one of the actives to be conducted for celebrating Independence Day & International Mangrove Day. The event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, …

Let’s mend our ways and save mangroves

We are conducting mangrove cleaning event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, on 26th July 2020, 9:30 to 12:30, in Hoadedhoo, in partnership with Hoandedhoo Island Development Society – HIDS, Hoan’dedhdhoo Community Center, G. DH. Hoandedhdhoo Health Centre, Hoadedhoo Sports, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partners and SUN SHADE Volunteers Maldives, to celebrate independence day 2020. A safe, clean, healthy …

ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓްލައިން (ވީ.އެފް.އެލް) ގެ ދަށުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޔޫޕިޔަން ކޮމިޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީގައި ގްލޯބަލް ނެޓްވޯކް އޮފް ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިޑަކްޝަންއާއި ގުޅިގެން މިޖަމްއިއްޔާއިން “ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓް ލައިން” ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދަކުން 15 ރަށެއްގައި ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރުމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތެއް އެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ސާވޭގެ ރިޕޯޓުމިހާރުވަނީ …